SDS S0 log

Z onlinetechnology.cz

Přejít na: navigace, hledání

Archivace záznamů ze zařízení SDS na vlastním počítači.

Obsah

Účel

Tento program, v kombinaci s jedním nebo více zařízení SDS/OnlineTechnology, umožňuje realizovat dlouhodobý záznam (archivaci) různých údajů z různých vstupů těchto zařízení. Jako výchozí použití se zde jedná o archivaci odečtů S0 impulsů z měřičů energie, avšak lze to použít i např. pro měření z napěťových vstupů, nebo měření teplot, a tak dále.

Tento program využijete, pokud nemáte možnost, nebo nechcete, využít náš bezplatný portál pro archivaci měřených údajů. Pokud tedy nemáme např. možnost připojit zařízení SDS k Internetu, ale jen ke své vlastní síti, pak díky SDS LOG máte stále možnost provádět archivace údajů ze zařízení SDS. Další výhodou programu je možnost ukládat data s kratším krokem než 5 minut (protože portál ma minimální krok mezi dvěma vstupy právě 5 minut nebo pak více). Ale to je už jen detail.

Funkce

Potřebujete:

  • jedno nebo více zařízení SDS (Micro, Macro)
  • vhodný program v SDS-C nahraný do zařízení SDS (viz text dále)
  • počítač se systémem Windows (popř. emulaci v Linuxu)
  • program SDS LOG
  • vše musí být propojeno počítačovou sítí

Nepotřebujete přístup do Internetu - pokud máte vše na jedné vlastní síti, kdy se data mohou ze zařízení SDS dostat na počítač, na kterém je spuštěn program SDS LOG.

Každé zařízení SDS, ze kterého chcete získávat data, musí být správně nastaveno - pomocí specifického programu v jazyce SDS-C. Vzorový program je k dispozici dále na této stránce. Úkolem tohoto programu je vybrat ty údaje (např. impulsní počítadla S0), o které je zájem je archivovat. Program tyto údaje automaticky pravidelně odešle na sběrné místo, kterým je právě počítač se spuštěným programem SDS LOG. Toto vše je zcela shodné s funkcí webového portálu, který nabízíme, pouze se zde data neposílají na portál, ale do zmíněného programu SDS LOG.

Program SDS LOG

Tento program se chová jako záznamové zařízení - všechny zařízení SDS se k tomuto programu pravidelně připojují a předají mu své aktuální stavy hodnot sledovaných proměnných.

Každé předání údajů způsobí zapsání těchto údajů jako další řádek do CSV souboru. Soubory CSV lze pak otevřít v běžném tabulkovém procesoru, dále je zpracovat, nechat si vykreslit grafy, a tak dále.

Program SDS-C

Tento program se nahrává do zařízení SDS. Bližší návod je zde.

SDS-C program stáhnete z tohoto odkazu

Program je potřeba ručně upravit:

  • zapište správnou platnou IP adresu počítače, na kterém je spuštěn SDS LOG
  • zapište správné ID zařízení (ID si musíte zvolit sami tak, aby bylo na každém zařízení SDS jiné)
  • případně upravte interval záznamu (prodlevu mezi odesíláním údajů)
Pozor! Musíte si sami zvolit ID pro všechny své zařízení. ID může obsahovat jen čísla a písmena. 
V ID nesmí být různé znaky a hlavně tam nesmí být mezery.
Typické ID je např. 0010001D (viz návod k portálu).

Proč potřebujete ID? Protože je potřeba na straně záznamového programu rozlišit, od jakého zařízení přišly jaké údaje. Proto si musíte pro každé zařízení vymyslet unikátní ID (identifikátor).

Uvedení záznamu do provozu

Nejprve zapojíte všechny používaná zařízení SDS tak, aby byly funkční. Ověříte na interních webových stránkách, že opravdu probíhá odečet údajů tak jak má.

Následně nahrajete do každého zařízení SDS upravený SDS-C program, viz návod výše. Každé zařízení tak dostane přidělené své ID (jedinečnou identifikaci). Program lze i dále upravit podle potřeby - jaké údaje chcete zaznamenávat nebo jak často.

V interních stránkách zařízení SDS se můžete přesvědčit o funkčnosti odesílání dat (viz stránka s názvem "SDS-C", při každém odeslání se tam vypíše informace o úspěšnosti - pozn. stránku ale musíte obnovovat ručně).

Na záznamovém počítači máte spuštěný program SDS LOG. Pokud tento program není spuštěn (nebo je porucha komunikační sítě), údaje nejsou zaznamenávány.

Pro každé ID, od kterého tento program obdrží údaje, se vytvoří složka, ve které jsou pak uloženy CSV soubory. Jeden CSV soubor pro každý den záznamu.


Pokud něco nefunguje: Zkontrolujte, zda-li máte nahraný správný SDS-C program v daném zařízení. Především, zda-li v něm je správná IP adresa počítače, na kterém je spuštěn SDS-LOG.

Dále ověřte funkčnost komunikační sítě - z počítače se zkuste dostat na webové stránky daného zařízení SDS.

Program SDS LOG je ve své podstatě webový server (využívá port 80 na IP adrese vašeho počítače). Proto je potřeba povolit tento program ve firewallu, který případně používáte. Pozn. systém Windows se automaticky zeptá, při prvním spuštění programu, zda-li chcete programu SDS LOG povolit přístup - musíte to povolit, protože jinak to nebude fungovat.

Program SDS LOG

Z odkazované stránky si stáhnete EXE program SDS LOG: odkaz zde.

Uložené údaje

Údaje se ukládají do CSV souborů. Data za každý den jsou uložena v jednom souboru. Soubor je vytvořen v okamžiku příjmu prvních údajů, další údaje jsou pak postupně přidáváný.

Se souborem CSV můžete dále pracovat jak je potřeba - např. převést hodnoty impulsních počítadel S0 na kWh a pak si nakreslit graf, spočítat výrobu nebo spotřebu za dané období... zkrátka záleží jen a jen na vás a vašich schopnostech práce s tabulkovým editorem.

Soubory jsou, v dané verzi č. "0.1" programu SDS LOG, ukládány na pevný disk do složky "C:\SDSLOG".

V této složce jsou pak automaticky vytvořeny podsložky, pro každé ID (pro každé zařízení) jedna podsložka. V těchto podsložkách pak už přímo naleznete konkrétní CSV soubory.

Osobní nástroje
Translate