FULL-C: set and get

Tato stránka popisuje programovací jazyk FULL-C, který je dostupný na vybraných zařízeních SDS. 
Některá zařízení používají SDS-C, pro který máme návody jinde na této WiKi.

Jak je FULL-C program připojen k hardware

Základním důvodem pro existenci FULL-C programu na zařízení SDS je možnost číst stav hardware (např. opto-vstupy) a také hardware řídit (např. spínat relé).

Za tímto účelem je k dispozici sada C funkcí, které může program volat a které buď navrátí aktuální stav ("get" funkce), nebo stav změní ("set" funkce).

Zde je seznam těchto funkcí:

     void SDS_set_i32(unsigned int index, signed int value);
  signed int SDS_get_i32(unsigned int index);
 
     void SDS_set_i64(unsigned int index, int64_t value);
  signed int SDS_get_i64(unsigned int index);
 
     void SDS_set_u32(unsigned int index, unsigned int value);
 unsigned int SDS_get_u32(unsigned int index);
 
     void SDS_set_u64(unsigned int index, uint64_t value);
 unsigned int SDS_get_u64(unsigned int index);
 
     void SDS_set_f32(unsigned int index, float value);
    float SDS_get_f32(unsigned int index);
 
     void SDS_set_a(unsigned int index, void *ptr, unsigned int len);
     void SDS_get_a(unsigned int index, void *ptr, unsigned int maxlen);

Historicky zde původně byly i tyto funkce:

     void SDS_set_i(unsigned int index, signed int value);
  signed int SDS_get_i(unsigned int index);
 
     void SDS_set_u(unsigned int index, unsigned int value);
 unsigned int SDS_get_u(unsigned int index);

Ty "nezmizely" jen byly přejmenovány (i na i32, u na u32). Pokud je váš program používá, vše vám bude fungovat i nadále, ale co nejdříve jejich název ve svém programu přepište na nový.


Detailní Příklady

Přečtěte si nejprve celou tuto stránku, ať pochopíte princip. Následně se podívejte na jednotlivé příklady zde.


Princip

Základem je použití přístupu k informacím prostřednictvím tzv. indexu.

Pod každou položkou (číselným indexem) je schována odpovídající činnost nebo hodnota (např. index = 3 vrátí přes "get" funkci aktuální hodnotu "UpTime", viz tabulka).

Každá položka však může mít jiný obsah (číslo nebo text): podle toho je potřeba zvolit správný přístup (správnou set\get funcki):

 typ položky       | rozsah     | typ proměnné  | postfix set\get funkce
--------------------------+----------------+-----------------+-------------------------
 signed 32-bit integer  | -2^31..+2^31 | int      | _i32
 signed 64-bit integer  | -2^63..+2^63 | int64_t    | _i32
 unsigned 32-bit integer |   0..+2^32 | unsigned int  | _u64
 unsigned 64-bit integer |   0..+2^64 | uint64_t    | _u64
 IP address       | uchar[4]   | unsigned int  | _u32
 float          | IEEE-754   | float     | _f32
 string (text)      | len\maxlen  | void* \ char* | _a
 binary array      | len\maxlen  | void* \ char* | _a

Jak lze vidět, bude při psaní programu potřeba správně vybrat postfix u dané funkce.

Příklad: chceme zapsat desetinné číslo "numf", v tom případě se jedná o typ "float numf;" a musíme použít SDS_set_f(index, numf);.


Varování: ačkoliv je většina indexů podobných jako u SDS (pro pole sys[]), nemají všechny indexy stejný význam mezi SDS-C a FULL-C. Vždy používejte tu správnou tabulku pro každý programovací jazyk.


Funkce _u32 \ _i32 \ _f32

Základní funkce určené pro získání číselné hodnoty "z" SDS, popř. zápisu číselné hodnoty "do" SDS. Vždy se jedná o kombinaci indexu (který určuje o co máme zájem) a hodnoty (která je vždy 32 bitová, tj. 4 bajty, ale obsah těchto 4 bajtů už je různý - buď celočíselná hodnota bez nebo se znaménkem (nejvyšší bit), nebo desetinné číslo - floating point).

Čtení hodnoty je potřeba pro zjištění aktuálního stavu (např. stav optického vstupu, nebo poslední známá teplota z čidla). Zápis se pak používá pro ovládání (např. sepnutí relé).


První příklad: čtení 32bitové hodnoty bez znaménka

unsigned int NTPtime;
NTPtime = SDS_get_u32(4);
printf("Aktuální Epoch Time je %u (secs).\n", NTPtime);

Druhý příklad: čtení 32bitové hodnoty se znaménkem

int NTPoffset;
NTPoffset = SDS_get_i32(26);
printf("Offset pro NTP čas je: %d hod.\n", NTPoffset);

Třetí příklad: čtení float hodnoty

float AD_Rinput__in_user_units;
AD_Rinput__in_user_units = SDS_get_f32(311);
printf("Resistance Measure Input value is: %0.3f \n", AD_Rinput__in_user_units);

Čtvrtý příklad: zápis 32bitové hodnoty bez znaménka

// zapni RELE 1 (zápisem nenulové hodnoty na index [231], viz tabulka)
SDS_set_u32(231, 0xFF);

Samozřejmě musíte pro každý index použít správný typ hodnoty (tzn.: unsigned int \ int \ float). Přesné přiřazení naleznete v tabulce na konci této stránky.

Pozn.: i když například víte, že hodnota může být například jenom 0 nebo 1 (příklad), tak vždy se zapisuje nebo čte všech 32bitů (unsigned int \ int \ float). Nepoužité bity jsou vždy nastaveny na nulu.


Funkce _u64 \ _i64

Princip je identický jako pro _u32 a _i32 funkce.

Vždy se podívejte do tabulky, jaké informace můžete v 64bitové formě dostat; většina jich je pouze ve 32bit formě. To ale nevadí, protože přeci například není problém do proměnné typu uint64_t zapsat 32bitové číslo.


Funkce _a

Funkce pracující s polem dat (SDS_get_a, SDS_set_a) vyžadují oproti ostatním set+get funkcím specifické parametry. Vždy se jedná o ukazatel na pole dat, a o informaci o velikosti tohoto pole.


První příklad: čtení textového parametru

// definujeme si pole o velikosti 32 bajtů; tzn. sem se vleze až 31 znaků plus jeden ukončovací 0x00
char sysLoc[32];

// SDS uloží text z indexu [2] do pole "sysLoc", o maximální velikosti 32 bajtů
SDS_get_a(2, (void *)sysLoc, 32);

// a můžeme se podívat na výsledek (výpis do konzole)
printf("Nastavená system location: %s \n", sysLoc);


Druhý příklad: čtení pole údajů - pouze položky z indexu označeného (a) v tabulce indexů

// definujeme si pole o 8 položkách, které obsahuje prvky typu "unsigned int" (každý tento prvek má velikost: 4 bajty)
unsigned int OPTOvalues[8];
 
// SDS zapíše 8 pozic od indexu [151] do pole OPTOvalues
// maximální velikost zápisu = 8*4 , tzn. 8 položek v poli OPTOvalues, každá o 4 bajtech
SDS_get_a(151, (void *)OPTOvalues, 8 * 4);

// a muzeme pristupovat na jednotlive polozky (jejich obsah je platny vuci okamziku zavolani GET funkce)
if (0 == OPTOvalues[0]) ...

Pro tyto přístupy je potřeba uvést, že blokové čtení funguje jen vždy od prvního indexu pro daný blok indexů.


Na zcela stejném přístupu funguje SDS_set_a() funkce.


Úplné detaily a všechny příklady

Detailní přehled, doplněný o příklady ve FULL-C, naleznete zde: FULL-C: set and get: detailed.


Tabulka

Podle typu každé položky lze použít jen právě tu danou specifickou funkci (_i32\_u32\_f32\_a\_i64\_u64), viz následující tabulka.

Je li také uveden klíč "(a)", lze mimo přístup k jedinému indexu využít blokový přístup pomocí funkce SDS_get_a(), která přečte určený počet indexů za sebou a uloží je do připraveného pole (toho se využívá při blokovém čtení většího počtu za-sebou ležících položek, např. blokové čtení stavu všech optovstupů atd.).


-----------+---------+------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 index  | i\u\f\a | směr | popis 
-----------+---------+------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0    | u32   | GET | firmware PAIRCODE (identifikace typu SDS)
 0    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 1    | u32   | GET | počet přihlášených uživatelů do web admin
 1    |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 2    | a    | GET | sysLocation (text, viz webadmin)
 2    |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 3    | u32   | GET | uptime (increased by 1 each every 10msec) (example: 100 = 1 sec)
 3    |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 4    | u32   | GET | LOCAL time (NTP UTC Epoch, with GMT-offset and DST-offset applied), value in seconds
 4    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 5    | u32   | GET | rozpad LOCAL času = den (1 až 31)
 5    |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 6    | u32   | GET | rozpad LOCAL času = měsíc (1 až 12)
 6    |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 7    | u32   | GET | rozpad LOCAL času = rok (plná hodnota)
 7    |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 8    | u32   | GET | rozpad LOCAL času = hodina (0 až 23)
 8    |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 9    | u32   | GET | rozpad LOCAL času = minuta (0 až 59)
 9    |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 10    | u32   | GET | rozpad LOCAL času = sekunda (0 až 59)
 10    |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 11    | u32   | GET | rozpad LOCAL času = číslo dne v týdnu = počet dní od Neděle (0 až 6)
 11    |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 12    | u32   | GET | Device IP address
 12    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 13..15  |     | GET | n/a (reserved)
 13..15  |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 16    | u32   | GET | Gateway IP address
 16    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 17..19  |     | GET | n/a (reserved)
 17..19  |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 20    | u32   | GET | Network IP Mask
 20    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 21..23  |     | GET | n/a (reserved)
 21..23  |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 24    | u32   | GET | Ethernet Link Status
 24    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 25    | u32   | GET | Ethernet Link Speed (0, 10 nebo 100)
 25    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 26    | i32   | GET | NTP GMT offset (-11 .. 11) = hodinový offset mezi UTC a LOCAL
 26    | i32   | SET | NTP GMT offset (pozor, nezapíše se do pevné paměti)
-----------+---------+------+--
 27    | u32   | GET | platnost přidělené IP adresy (0 = SDS nemá přidělenou IP)
 27    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 28    | u32   | GET | poslední okamžik kdy byla IP patřící SDS změněna
 28    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 29    | u32   | GET | stav DHCP (0=vyp, nebo stavové hodnoty: 1..11)
 29    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 30    | u32   | GET | aktualní hodnota DHCP lease time (secs)
 30    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 31    | u32   | GET | MAC[0] (odpověď je vždy v dolních 8 bitech)
 31    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 32    | u32   | GET | MAC[1]
 32    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 33    | u32   | GET | MAC[2]
 33    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 34    | u32   | GET | MAC[3]
 34    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 35    | u32   | GET | MAC[4]
 35    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 36    | u32   | GET | MAC[5]
 36    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 37..39  | u32   | GET | unique serial number: dword [0], [1] and [2]
 37..39  |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 40    | u32   | GET | SoC power-up or reset reason (LSB: 8 bits)
 40    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 41    | a    | GET | OEM branding (login web page) [32 chars]
 41    | a    | SET | OEM branding (login web page) [32 chars]
-----------+---------+------+--
 42    | a    | GET | OEM branding (welcome web page) [128 chars]
 42    | a    | SET | OEM branding (welcome web page) [128 chars]
-----------+---------+------+--
 43    | u32   | GET | NTP-server IP address
 43    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 44    | u32   | GET | stav NTP-client (0 = nesynchronizováno)
 44    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 45    | u32   | GET | UpTime v jednotkách msec (uptime od startu zařízení)
 45    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 46    | u32   | GET | teplota SoC jako RAW hodnota (nutno ručně přepočíst na degC)
 46    | i32   | GET | teplota SoC přímo přepočtená na degC (už provedený kalibrovaný přepočet)
 46    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 48..60  |     | GET | n/a (reserved)
 48..60  |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 61    | u32   | GET | random number
 61    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 62..63  |     | GET | n/a (reserved)
 62..63  |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 64    | u32   | GET | stav sekundového odpočítavače (snižuje se o 1 každou 1sec, až na 0)
 64    | u32   | SET | nastavení hodnoty sekundového odpočítávače
-----------+---------+------+--
 65    | u32   | GET | stav automatiky DST času (0 = nepoužito, 1 = DST aplikováno, 2 = DST neaplikováno)
 65    | u32   | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 66..84  |     | GET | n/a (reserved) 
 66..84  |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 85    | u32   | GET | rozlišení typu modulu: BIG nebo STSW (0 = STSW or SMALL)(1 = BIG)
 85    | u32   | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 86    | u32   | GET | generický stav běhu FULL-C programu (0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)
 86    | u32   | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 87    |     | GET | n/a (reserved)
 87    |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 88    |     | GET | n/a (reserved) 
 88    |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 89    | u32   | GET | IP-WatchDog: stav (0 = vyp)
 89    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 90    | u32   | GET | IP-WatchDog: poslední známé RTT (msecs)
 90    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 91    | u32   | GET | IP-WatchDog: stav výstupu
 91    |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 92..138 |     | GET | n/a (reserved)
 92..138 |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 139   | u32   | GET | NTP true raw epoch-time (secs since Linux Epoch) (clear UTC with *no* GMT or DST offset applied)
 139   |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 140   | u32   | GET | proměnná pro speciální TRAP (401)
 140   | u32   | SET | proměnná pro speciální TRAP (401)
-----------+---------+------+--
 141   | a    | GET | proměnná pro speciální TRAP (402) (max 32 znaků)
 141   | a    | SET | proměnná pro speciální TRAP (402)
-----------+---------+------+--
 142   | u32   | GET | proměnná pro speciální TRAP (403)
 142   | u32   | SET | proměnná pro speciální TRAP (403)
-----------+---------+------+--
 143   | u32   | GET | proměnná pro speciální TRAP (404)
 143   | u32   | SET | proměnná pro speciální TRAP (404)
-----------+---------+------+--
 144   | u32   | GET | proměnná pro speciální TRAP (405)
 144   | u32   | SET | proměnná pro speciální TRAP (405)
-----------+---------+------+--
 145   | u32   | GET | proměnná pro speciální TRAP (406)
 145   | u32   | SET | proměnná pro speciální TRAP (406)
-----------+---------+------+--
 146   | u32   | GET | proměnná pro speciální TRAP (407)
 146   | u32   | SET | proměnná pro speciální TRAP (407)
-----------+---------+------+--
 147   | u32   | GET | proměnná pro speciální TRAP (408)
 147   | u32   | SET | proměnná pro speciální TRAP (408)
-----------+---------+------+--
 148   | u32   | GET | proměnná pro speciální TRAP (409)
 148   | u32   | SET | proměnná pro speciální TRAP (409)
-----------+---------+------+--
 149   |     | GET | n/a (reserved)
 149   |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 150   |     | GET | stav blokování zápisu do sdílených proměnných (tzn. podmínění přihlášením)
 150   |     | SET | nastavení blokování zápisu do sdílených proměnným (0 = bez nutnosti přihlášení uživatele)
-----------+---------+------+--
 151..182 | u32 (a) | GET | OPTO1..OPTO32 status (pozor: 0 = aktivní)
 151..182 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 183   | u32   | GET | datum vydání FW v tomto SDS (nebo jen 0x00000000 u starších FW)
 183   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 184   | u32   | GET | způsob spuštění FULL-C programu
 184   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 185   | u32   | GET | hodnota odpočtu FULL-C WatchDogu, v msec
 185   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 186   | u32   | GET | n/a (reserved)
 186   |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 187   | u32   | GET | n/a (reserved)
 187   |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 188   | u32   | GET | n/a (reserved)
 188   |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 189   | i32   | GET | n/a (reserved)
 189   |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 190   |     | GET | n/a (reserved)
 190   |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 191   | u32   | GET | frekvence PWM generátoru (1Hz .. 5MHz)
 191   |     | SET | N/A (použijte SDS_PWM_setDutyAsPercents)
-----------+---------+------+--
 192   | u32   | GET | duty-cycle percent (0..100 [%])
 192   |     | SET | N/A (použijte SDS_PWM_setDutyAsPercents)
-----------+---------+------+--
 193   | u32   | GET | PWM-HW: direct "pulse" register value
 193   |     | SET | N/A (TBD; možná doplníme)
-----------+---------+------+--
 194..195 |     | GET | n/a (reserved)
 194..195 |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 196..228 | u32 (a) | GET | RELAY1..RELAY32 - "kdo" ovládá daný výstup
 196..228 | u32   | SET | RELAY1..RELAY32 - 0=ručne, 2=FULL-C, 4=IPwdg
-----------+---------+------+--
 229..230 |     | GET | n/a (reserved)
 229..230 |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 231..262 | u32 (a) | GET | RELAY1..RELAY32 - stav (0=vyp)
 231..262 | u32   | SET | RELAY1..RELAY32 - stav (0=vyp)
-----------+---------+------+--
 263..265 |     | GET | n/a (reserved)
 263..265 |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 266..297 | a    | GET | RELAY1..RELAY32 - název (text, viz webadmin)
 266..297 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 298..300 |     | GET | n/a (reserved)
 298..300 |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 301   | u32   | GET | stav (log0/log1) pinu GPIO-TOPBOARD
 301   | u32   | SET | stav pinu GPIO-TOPBOARD
-----------+---------+------+--
 302   | u32   | GET | směr (vstup/výstup) pinu GPIO-TOPBOARD
 302   | u32   | SET | směr pinu GPIO-TOPBOARD
-----------+---------+------+--
 303..310 |     | GET | n/a (reserved)
 303..310 |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 311..342 | f32 (a) | GET | přepočtená hodnota (float) A/D vstupu
 311..342 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 343..374 | a    | GET | jméno A/D vstupu (text)
 343..374 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 375..406 | a    | GET | jednotka A/D vstupu (text)
 375..406 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 407..427 |     | GET | n/a (reserved)
 407..427 |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 428   | u32   | GET | uživatelem vybraný typ OZ chipu (HW SDS), 0=AD, 9=LMV
 428   |     | SET | n/a (read-only) (nastavení jen přes web)
-----------+---------+------+--
 429   | u32   | GET | surová hodnota Vbatt (raw ADC hodnota) konverze je: Vbatt = (b_raw*3.3)/2048 (výsledek: Volty)
 429   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 430   | u32   | GET | hodnota VrefInt v miliVoltech (typicky 3300)
 430   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 431..438 | u32 (a) | GET | surová hodnota (raw) A/D vstupu (0..4095)
 431..438 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 439..462 |     | GET | n/a (reserved)
 439..462 |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 463..469 | f32 (a) | GET | kalibrační údaje (F0..F6) pro A/D vstup [0]
 463..469 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 470..476 | f32 (a) | GET | kalibrační údaje (F0..F6) pro A/D vstup [1]
 470..476 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 477..483 | f32 (a) | GET | kalibrační údaje (F0..F6) pro A/D vstup [2]
 477..483 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 484..490 | f32 (a) | GET | kalibrační údaje (F0..F6) pro A/D vstup [3]
 484..490 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 491..497 | f32 (a) | GET | kalibrační údaje (F0..F6) pro A/D vstup [4]
 491..497 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 498..504 | f32 (a) | GET | kalibrační údaje (F0..F6) pro A/D vstup [5]
 498..504 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 505..511 | f32 (a) | GET | kalibrační údaje (F0..F6) pro A/D vstup [6]
 505..511 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 512..518 | f32 (a) | GET | kalibrační údaje (F0..F6) pro A/D vstup [7]
 512..518 |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 519..991 |     | GET | n/a (reserved)
 519..991 |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 992   | u32   | GET | UTC timestamp (localtime) kdy bude nejbližší 23:59:59 (poslední sekunda aktuálního dne)
 992   |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 993   | u32   | GET | UTC timestamp (localtime) - začátek včerejšího dne, od kdy byl brán záznam (0 = záznam není)
 993   |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 994   | u32   | GET | UTC timestamp (localtime) - začátek dnešního dne (nebo zapnutí SDS), od kdy je brán nový dnešní záznam
 994   |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 995   | u32   | GET | počet sekund za minulý den, jak dlouho byl aktivní T0 (tedy za celý den od [993] do [994])
 995   |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 996   | u32   | GET | počet sekund za minulý den, jak dlouho byl aktivní T1 (tedy za celý den od [993] do [994])
 996   |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 997   | u32   | GET | počet sekund dnes od času [994] (začátek dnešního dne) do teď; jak dlouho byl/je aktivní T0
 997   |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 998   | u32   | GET | počet sekund dnes od času [994] (začátek dnešního dne) do teď; jak dlouho byl/je aktivní T1
 998   |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 999   | u32   | GET | okamžitý stav Tarifního Vstupu (je-li právě teď, v režimu T0 (hodnota = 0) nebo T1)
 999   | u32   | SET | TBD
-----------+---------+------+--
 1000..1031| u32 (a) | GET | [S0-vstup] aktuální údaj počítadla pro T0
 1000..1031| u32   | SET | [S0-vstup] aktuální údaj počítadla pro T0
-----------+---------+------+--
 1032..1063| u32 (a) | GET | [S0-vstup] aktuální údaj počítadla pro T1
 1032..1063| u32   | SET | [S0-vstup] aktuální údaj počítadla pro T1
-----------+---------+------+--
 1064..1095| u32 (a) | GET | [S0-vstup] vzdálenost (msec) mezi impulsy
 1064..1095|     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 1096..1127| u32 (a) | GET | [S0-vstup] čas (msec) od posledního impulsu
 1096..1127|     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 1128..1159| u32   | GET | [S0-vstup] rozdíl počítadla T0 za včerejší den (tj. od [993] do [994])
 1128..1159|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 1160..1191| u32   | GET | [S0-vstup] rozdíl počítadla T1 za včerejší den (tj. od [993] do [994])
 1160..1191|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 1192..1223| u32   | GET | [S0-vstup] rozdíl počítadla T0 dnes od času [994] (od začátku dnešního dne) do teď
 1192..1223|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 1224..1255| u32   | GET | [S0-vstup] rozdíl počítadla T1 dnes od času [994] (od začátku dnešního dne) do teď
 1224..1255|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 1256..1499|     | GET | n/a (reserved)
 1256..1499|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 1500..1531| a    | GET | [S0-vstup] konfigurační struktura
 1500..1531| a    | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 1532..1999|     | GET | n/a (reserved)
 1532..1999|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2000..2063| u32 (a) | GET | [1-W BUS (A)] device status
 2000..2063|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2100..2163| a    | GET | [1-W BUS (A)] konfigurační struktura
 2100..2163|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2200..2263| i32 (a) | GET | [1-W BUS (A)] přečtená hodnota (základní)
 2200..2263|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2300..2363| i32 (a) | GET | [1-W BUS (A)] přečtená hodnota (doplňková)
 2300..2363|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2364..2499|     | GET | n/a (reserved)
 2364..2499|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2500..2563| u32 (a) | GET | [1-W BUS (B)] device status
 2500..2563|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2600..2663| a    | GET | [1-W BUS (B)] konfigurační struktura
 2600..2663|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2700..2763| i32 (a) | GET | [1-W BUS (B)] přečtená hodnota (základní)
 2700..2763|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2800..2863| i32 (a) | GET | [1-W BUS (B)] přečtená hodnota (doplňková)
 2800..2863|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2864..2997|     | GET | n/a (reserved)
 2864..2997|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 2998   | u32   | GET | general 1-W Master Chip status: 1 = detecting; 2 or 4 = failure; 8 = working; 16 = disabled by user
 2998   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 2999   | u32   | GET | general 1-W Master Chip status: detection-retry countdown (*10msec)
 2999   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3000   |     | GET | n/a (reserved)
 3000   |     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 3001   | a    | GET | custom 24-byte string (readable via SNMP .8.80)
 3001   | a    | SET | write
-----------+---------+------+--
 3002   | a    | GET | custom 24-byte string (readable via SNMP .8.81)
 3002   | a    | SET | write
-----------+---------+------+--
 3003   | a    | GET | custom 16-byte string (readable via SNMP .8.82)
 3003   | a    | SET | write
-----------+---------+------+--
 3004   | a    | GET | custom 16-byte string (readable via SNMP .8.83)
 3004   | a    | SET | write
-----------+---------+------+--
 3005   | a    | GET | custom 16-byte string (readable via SNMP .8.84)
 3005   | a    | SET | write
-----------+---------+------+--
 3006..3799|     | GET | n/a (reserved)
 3006..3799|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 3800   | u32   | GET | PVD Active - main power failure detected
 3800   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3801   | u32   | GET | PVD Was Active - this flag is only cleared by reading this index 3801
 3801   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3802..3849|     | GET | n/a (reserved)
 3802..3849|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 3850   | u32   | GET | SD Card - fully mounted and useable
 3850   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3851   | i32   | GET | latest file i/o error code
 3851   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3852   | u32   | GET | SD Card - Block Size in bytes (typically 512)
 3852   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3853   | u32   | GET | SD Card - CardType
 3853   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3854   | u32   | GET | SD Card - CID - ProductSN
 3854   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3855   | u32   | GET | statistic counter: SDC all init attempts (= successful + failed)
 3855   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3856   | u32   | GET | statistic counter: SDC failed init attempts
 3856   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3857   | u32   | GET | SD Card - Total Sector Count in KiB (size of the card)
 3857   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3858   | u32   | GET | statistic counter: SDC sector reads
 3858   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3859   | u32   | GET | statistic counter: SDC sector writes
 3859   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3860   | u32   | GET | statistic counter: SDC sector r/w failures
 3860   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3861   | u32   | GET | statistic counter: number of opened files
 3861   |     | SET | n/a (read-only)
-----------+---------+------+--
 3862..3999|     | GET | n/a (reserved)
 3862..3999|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 4000..4099| i32   | GET | Shared Variables: S00 through S99 - read
 4000..4099| i32   | SET | Shared Variables: S00 through S99 - write
-----------+---------+------+--
 4100..4199| u32   | GET | Shared Variables: U00 through U99 - read
 4100..4199| u32   | SET | Shared Variables: U00 through U99 - write
-----------+---------+------+--
 4200..4299| f32   | GET | Shared Variables: F00 through F99 - read
 4200..4299| f32   | SET | Shared Variables: F00 through F99 - write
-----------+---------+------+--
 4300..4399| a    | GET | Shared Variables: T00 through T99 - read
 4300..4399| a    | SET | Shared Variables: T00 through T99 - write
-----------+---------+------+--
 4400..4999|     | GET | n/a (reserved)
 4400..4999|     | SET | n/a (reserved)
-----------+---------+------+--
 5000..5127| u/i/f 32| GET | BackUp-RAM (FC version 0x08+) - write
 5000..5127| u/i/f 32| SET | BackUp-RAM (FC version 0x08+) - read
-----------+-+-------+------+--
 5128..11118 |    | GET | n/a (reserved)
 5128..11118 |    | SET | n/a (reserved)
-----------+-+-------+------+--
 11199   | u/i 32 | GET | FW support for MQTT-c (0 == NOT present)
 11199   |     | SET | n/a
-----------+---------+------+--
 12200   | i32   | GET | work progress (and result) of mqtt_connect()
 12200   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12201   | i32   | GET | "CONNACK Connect Return" - result of mqtt_connect()
 12201   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12202   | i32   | GET | result of: mqtt_publish(), mqtt_subscribe(), mqtt_unsubscribe_index(), mqtt_unsubscribe_name()
 12202   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12203   | i32   | GET | MQTT protocol error counter (informative)
 12203   |     | SET | n/a 
-----------+--+------+------+--
 12204..12208 |   | GET | n/a (reserved)
 12204..12208 |   | SET | n/a (reserved)
-----------+--+------+------+--
 12209   | i32   | GET | Subscribe Table - total number of available rows
 12209   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12210   | a    | GET | latest received Topic Name (sent from broker)
 12210   |     | SET | n/a 
-----------+--+------+------+--
 12211..12241 | a  | GET | Subscribe Table: Topic Name for each table row
 12211..12241 |   | SET | n/a
--------------+------+------+--
 12242..12249 |   | GET | n/a (reserved)
 12242..12249 |   | SET | n/a
-----------+--+------+------+--
 12250   | a    | GET | latest received Value (sent from broker)
 12250   |     | SET | n/a 
-----------+--+------+------+--
 12251..12281 | a  | GET | Subscribe Table: actual Value for each table row
 12251..12281 |   | SET | n/a
--------------+------+------+--
 12282..12289 |   | GET | n/a (reserved)
 12282..12289 |   | SET | n/a
-----------+--+------+------+--
 12290   | u32   | GET | timestamp for the latest received data (Topic) from brokem
 12290   |     | SET | n/a 
-----------+--+------+--+---+--+--
 12291..12321 | u32 (a) | GET | Subscribe Table: timestamp for the last Value update, for each table row
 12291..12321 |     | SET | n/a
--------------+------+--+---+--+--
 12322..12398 |   | GET | n/a (reserved)
 12322..12398 |   | SET | n/a (reserved)
-----------+--+------+------+--
 12399   | u/i 32 | GET | FW support for MODBUS-TCP-c (0 == NOT present)
 12399   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12400   | i32   | GET | work progress (and result) of modbus_tcp_connect()
 12400   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12401   | i32   | GET | progress/result for function 0x01 - modbus_tcp_read(uid, 0x01, ...);
 12401   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12402   | i32   | GET | progress/result for function 0x02 - modbus_tcp_read(uid, 0x02, ...);
 12402   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12403   | i32   | GET | progress/result for function 0x03 - modbus_tcp_read(uid, 0x03, ...);
 12403   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12404   | i32   | GET | progress/result for function 0x04 - modbus_tcp_read(uid, 0x04, ...);
 12404   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12405   | i32   | GET | progress/result for function 0x05 - modbus_tcp_writesingle(uid, 0x05, ...);
 12405   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12406   | i32   | GET | progress/result for function 0x06 - modbus_tcp_writesingle(uid, 0x06, ...);
 12406   |     | SET | n/a 
-----------+--+------+------+--
 12407..12414 |   | GET | n/a (reserved)
 12407..12414 |   | SET | n/a (reserved)
-----------+--+------+------+--
 12415   | i32   | GET | progress/result for function 0x0F - modbus_tcp_writemultiple(uid, 0x0F, ...);
 12415   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12416   | i32   | GET | progress/result for function 0x10 - modbus_tcp_writemultiple(uid, 0x10, ...);
 12416   |     | SET | n/a 
-----------+--+------+------+--
 12417..12462 |   | GET | n/a (reserved)
 12417..12462 |   | SET | n/a (reserved) 
-----------+--+------+------+--
 12463   | u/i 32 | GET | latest Unit Identifier value written to MBAP header (msg TX to server)
 12463   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12464   | u/i 32 | GET | latest Transaction Identifier value written to MBAP header (msg TX to server)
 12464   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12465   | u/i 32 | GET | timestamp of the latest received message
 12465   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12466   | u/i 32 | GET | a count of received items inside the latest received message
 12466   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12467   | u/i 32 | GET | latest received Unit Identifier value (inside incoming MBAP header)
 12467   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12468   | u/i 32 | GET | latest received Transaction Identifier value (inside incoming MBAP header)
 12468   |     | SET | n/a 
-----------+---------+------+--
 12469   | u/i 32 | GET | an address of the first coil/input/register item (maps to a value in 12470)
 12469   |     | SET | n/a 
-----------+--+------+--+---+--+--
 12470..12719 | i32 (a) | GET | received values (latest received message contents)
 12470..12719 |     | SET | n/a 
--------------+---------+------+--


Poznámky

Položky obsahující: "konfigurační struktura" vyžadují dostatečně velký prostor pro uložení výsledku (při zavolání SDS_get_a() funkce). V takovém případě se do vámi určené cílové oblasti ukládá celý "struct" který obsahuje všechny potřebné údaje patřící pod danou položku (názvy, hodnoty, atd.). Pro detaily je nejlépe podívat se přímo na aktuální příklady, které přesně popisují postup pro každý typ takové struktury - a vysvětlují tuto poznámku svým kódem.

Indexy označené jako (a) lze blokově číst (pozor, označené specificky jako "a v závorce"). Vždy ale lze blokové čtení (tj. čtení více indexů najednou, za sebou, v rámci povoleného rozsahu) provést pouze od prvního indexu v bloku (ne od dalších v bloku). Příklad: indexy 1000 až 1031 lze přečíst jako jeden souvislý blok, když se začne číst od prvního indexu v bloku (tj. 1000). Počet následně čtených indexů se udává dalším parametrem při volání SDS_get_a() funkce. Pokud se pokusíte číst blok indexů ne od začátku bloku, čtení selže - pokud blok indexů začíná na 1000 tak musíte požádat o čtení od indexu 1000, přičemž začátek od 1001 a výše selže.

BackUp-RAM funkce je dostupná je pro firmware který poskytuje verzi FULL-C o hodnotě 0x08 nebo novější. BackUp-RAM je sada 32-bit hodnot, které lze zapisovat a číst, a které jsou (především) uchovány v paměti, která je zálohovaná baterií (tzn. drží hodnotu i po výpadku napájení, tak dlouho než se baterie vybije). Výhodou BackUp-RAM oproti DF je možnost přímého přístupu a rychlosti (naopak DF vyžaduje čtení a zápis celých stránek).

Sdílené proměnné je potřeba nejprve definovat, aby je šlo použít, a aby k nim šlo přistupovat přes set/get funkce - viz specifická stránka na této wiki.

Detaily (významy hodnot) pro položky MQTT klient a MODBUS-TCP klient jsou rozepsány na příslušných odpovídajících stránkách na této wiki.


Vysvětlení položek

V tabulce výše jsou uvedeny informace, které naleznete na jednotlivých indexech. Nicméně popisy uvedené v této tabulce jsou velmi zkrácené, a je k nim tedy potřeba mnohem širší vysvětlení. To naleznete na dalších stránkách v rámci této wiki, nebo se nás rovnou zeptejte (přes forum).


Vstupy pro měření napětí

Detaily k A/D vstupům jsou uvedeny zde. Pro psaní programu je důležité mapování indexu na jednotlivé vstupy, viz tabulka.