SDS 2PR: ADC vstupy a kalibrace

Tato stránka má význam pro HW SDS Druhé Produktové Řady - viz seznam.

Vše co je na této stránce uvedeno, lze aplikovat jen na SDS Druhé Produktové Řady, tedy, BIG, SMALL, STSW, MBGW atd.

Nastavení převodu digitální hodnoty na fyzikální veličinu

Všechny SDS Druhé Produktové Řady mají svůj vnitřní A/D převodník (převádí analogovou hodnotu na digitální veličinu). Digitální výsledek převodu (surové číslo = "raw") odpovídá napětí, které je na vstup převodníku přivedeno.

Protože obvykle uživatel chce vidět právě hodnotu napětí (nebo hodnotu jiné, odpovídající veličiny), nikoliv nic-neříkající digitální číslo (raw), je potřeba dále provést přepočet.


Přepočet mezi digitální (raw) hodnotou z převodníku, a skutečnou fyzikální veličinou (např. Volty), provádí právě SDS ve svém firmware, a to neustále a na základě vašeho nastavení.

Je na každém majiteli / uživateli zařízení SDS, aby zařízení nastavil tak, aby přepočet odpovídal tomu, co k jednotlivým vstupů do SDS připojil.


Další vlastnosti

Zařízení SDS druhé řady (BIG, SMALL, STSW) provádí aktualizaci měření 25x za jednu vteřinu. Každá aktualizace se skládá z 32 mezi-měření, které jsou zprůměrovány, a výsledek je tedy 25x za vteřinu poskytnut uživateli (web, M2M, FULL-C).

Zařízení SDS jsou v základu osazeny na svých A/D vstupech, operačními zesilovači zapojenými jako napětové sledovače, které zaručují vhodné vlastnosti všech analogových vstupů (ty tak mají dostatecně vysokou impedanci, aby neovlivňovali měřený obvod).

V případě osazením OZ chipy AD8630 je nulový offset pouze 1uV (jeden mikrovolt), a teplotní chyba 0.005uV/1degC (pět nanovoltů na jeden stupeň Celsia změny teploty), obojí plně stabilní v celém rozsahu -40degC až do +125degC. Takové osazení je potřebné pro SDS kde je potřeba měřit napětí v celém rozsahu.


POZOR

Upozornění uživatelům.

Některé SDS (BIG) jsou z výroby osazeny jiným OZ chipem - (tedy namísto AD8630) jsou tam zapájeny chipy LMV324. Pro všechna běžná použití to obecně nevadí.

Je nutné komunikovat s výrobcem ohledně toho, jak chcete aby vaše SDS bylo sestaveno, tedy mj. které z těchto čipů tam má být.

Použití alternativy, tedy LMV324, způsobuje posun spodní hranice měření napětí na všech vnějších AD vstupech (ADin, Rin), a to o cca 0.4V nahoru, a s potřebou dodatečné programové korekce výsledku.

Jinými slovy, SDS osazené LMV324 neumožňuje měřit napětí na vstupu v rozsahu od 0V do zhruba 400mV (tedy zhruba 50 raw ADC jednotek) při standardním osazeném rezistorovém děliči (91/10).

Firmware SDS umožňuje provést vlastní kompenzaci chyby LMV324, je ale potřeba tuto kompenzaci povolit ve webové administraci SDS.

V případě, kdy chcete měřit (a) naprosto přesně nebo (b) úplně blízko u 0.000V, pak tedy jednoznačně potřebujete SDS které je osazeno kvalitními chipy AD8630.

Ve všech ostatních případech by použití LMV324 nemělo vadit, je potřeba ale SDS správně nakonfigurovat.

Je-li v SDS aktivní kompenzace chyby LMV324, pak se pro kalibraci použijí identické parametry (Fx) jako v případě že by SDS bylo osazeno AD8630.


To zda-li máte SDS osazené LMV324 nebo AD8630, zjistíte jednak prohlídkou hardware, nebo také jednoduše ve webovém rozhraní podle následujícího postupu: pokud na stránce "Inputs Status" vidíte u jednotlivých AD vstupů významně nenulové hodnoty, i když jsou právě dané vstupy nezapojeny (nebo i když jsou přímo spojeny na GND) (tedy například uvidíte tam toto: "0.407V (raw: 50)"), a současně je "kompenzace LMV324" ve webové administraci vypnutá, pak je zcela jistě vaše SDS osazeno LMV324.

Pozn. funkce SDS - oprava chyby LMV324 - funguje nezávisle na hodnotách odporů v jednotlivých rezistorových děličích. Funkce je založena na provedené charakterizaci chipu LMV324, určení jeho odchylek (chyb) daných principem chipu; a SDS tedy provádí matematickou opravu této chyby. Prakticky dochází k opravě raw hodnot A/D převodu v oblasti raw 0 až raw 150, kde právě LMV324 způsobuje citelnou chybu. Jak se tyta oblast raw přenáší na rozpětí vstupních napětí na A/D vstupu zařízení SDS závisí pak na hodnotách v děliči, u výchozího děliče (91/10) je to rozsah 0V až cca 2V.

Aktivací kompenzační funkce pro LMV324 tak získáte ze svého SDS (osazeného LMV324) prakticky odpovídající SDS jako by bylo osazeno AD8630, byť je zde stále omezení přesnosti měření v rozsahu vstupu (opět pro dělič 91/10) od 0V do cca 400mV. Pokud potřebujete přesněji měřit i v tomto rozsahu, pak už nezbytně potřebujete SDS osazené skutečným AD8630, tady už matematická oprava nepomůže.


Příklad

SDS-BIG je z výroby zapojeno tak, že na A/D vstupech měří přivedené DC napětí, tzn. vstup AI1 (až AI5) v rozsahu 0V až 33V (pozor - nikdy nesmíte překročit maximum dané osazeným děličem).

Pokud uživatel připojí externí sériový rezistor, může tento rozsah zvýšit. Nebo pokud se provede zase jiný zásah (změna vnitřního děliče), pak je možné zase rozsah snížit.

Nesmí se ale přivést napětí nižší než 0V (vše měřeno vůči GND svorce u A/D vstupů), nebo napětí vyšší než maximum dané děličem (může dojít ke zničení SDS).

A/D převodník funguje tak, že celý uvedený rozsah vyjádří v 4096 krocích (12-bit rozlišení, platí pro SDS-BIG, SDS-SMALL a SDS-MODUL-STSW) (pozor, pro SDS První Produktové Řady je to jen 1024 kroků, tj. 10-bit rozlišení).

Protože před samotným A/D převodníkem, uvnitř SDS, je zapojen rezistorový dělič, můžeme celý rozsah libovolně měnit - ale vždy nám bude rozdělen právě na 4096 úseku, které je možné změřit.

Pokud je na vstup děliče přivedené napětí 0V, je výsledná digitální hodnota 0 (v realitě tam bude číslo vyšší, viz poznámka nahoře, ale z principu je to 0). Pokud je přivedené napětí 33V, je digitální hodnota 4095. Pokud je přivedené napětí 16.5V, je digitální hodnota 2047. A tak dále.


Změnou zapojení děliče (úprava hodnot osazených rezistorů, nebo jednodušeji jen přidáním externího sériového rezistoru) lze měřící rozsah změnit.


Vnitřní zapojení SDS-BIG

Podobné zapojení je použito i pro SDS-SMALL, kde jsou ale jiné hodnoty součástek (rezistorový dělič). Modul SDS-STSW je opět zapojen zcela podobně, rozdílem je umístění děliče zcela mimo desku SDS-STSW.

SDS BIG rev1 analoginput schematic.gif

Klíčová informace zde je to, že GND je společná pro všechny vstupy, a že je propojená s vnitřní GND (připojená přes diody na hlavní napájecí zdroj, viz schema).


Kalibrační tabulky

Pro zařízení SDS-BIG a SDS-STSW byly sestaveny tabulky, které ukazují, pro jaké napětí přivedené na vstup zařízení SDS, jsou poskytnuty odpovídající digitální hodnoty jako výsledek A/D převodu.

Protože jsou k dispozici dva typy vstupů (napěťový a odporový), je zde tabulek více - vždy se musíte podívat, ke kterému konkrétnímu vstupu ta která tabulka patří.

Kalibrace jsou sestaveny pro SDS osazené čipem AD8630. Pokud máte SDS osazené LMV324, musíte současně aktivovat kompenzaci chyby LMV324, aby šlo použít stejné kalibrace!


Pozn. pro SDS první řady je kalibrace odlišná (a není zde uvedena), než pro SDS druhé řady (BIG, SMALL a STSW).

SDS druhé řady

Zapojení vstupů (BIG, SMALL, STSW):

FULL-C INDEX: | [431] (uint)   | [432]     | [433]     | [434]     | [435]     | [436]     | [437]     | [438]     |
FULL-C INDEX: | [311] (float)  | [312]     | [313]     | [314]     | [315]     | [316]     | [317]     | [318]     |
--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
BIG:     | Odporový Vstup  | Vnější Zdroj  | Vnitřní +5V  | AI-1      | AI-2      | AI-3      | AI-4      | AI-5      |
 ROZSAH:   | 10 až 7700 ohm  | 2V až 33V   | bude uveden  | 0.0V až 33.0V | 0.0V až 33.0V | 0.0V až 33.0V | 0.0V až 33.0V | 0.0V až 33.0V |
--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

SMALL:    | Odporový Vstup  | Vnitřní +3V3  | Vnější +5V   | AI-1      | AI-2      | AI-3      | nedostupné   | GND      |
 ROZSAH:   | bude uveden   | 0.0V až 6.6V  | 0.0V až 10.0V | 0.0V až 75V  | 0.0V až 75V  | 0.0V až 75V  | vždy 0.0V   | vždy 0.0V   |
--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

STSW rev2:  | Odporový Vstup  | Vnitřní +3V3  | Vnější +5V   | AI-1      | AI-2      | AI-3      | nedostupné   | GND      |

STSW rev3:  | Odporový Vstup  | Vnitřní +3V3  | Vnější +5V   | AI-1      | AI-2      | AI-3      | AI-4      | GND      |

 ROZSAH:   | bude uveden   | 0.0V až 6.6V  | 0.0V až 10.0V | 0.0V až 3.3V  | 0.0V až 3.3V  | 0.0V až 3.3V  | 0.0V až 3.3V  | vždy 0.0V   |

Jak lze z tabulky vidět, uživatel má k dispozici vnitřní signály (+5V, +3V3) a vnější signály (odporový vstup, napájení, vstupy AI-1 až AI-5). Povolené rozsahy se také liší, podle typu SDS.


Poznámka k SDS-MODUL-STSW: protože STSW je modul pro vestavbu do zařízení, neobsahuje STSW rezistorový dělič (tak jak ho v sobě má BIG), předpokládá se, že jej vždy implementuje koncový uživatel. Příkladem je modul SDS-SMALL, který je postaven na základě STSW, a má doplňující rezistorový dělič.


"Odporový Vstup" vyžaduje napájení, aby mohl fungovat (měřený externí odpor je potřeba připojit na zdroj napětí, aby se dala určit hodnota odporu) - toto je plně realizováno uvnitř SDS-BIG (a SDS-SMALL), takže můžete na svorky SDS-BIG (a SDS-SMALL) přímo připojit měřený odpor.

Pozor však u SDS-MODUL-STSW, kde tato napájecí elektronika není součástí implementace - je to na vás, jako integrátoru modulu STSW (viz uživatelské schéma od STSW).


Způsob kalibrace

Kalibrace je do zařízení nahrána při výrobě. Jakmile však uživatel změní měřící rozsah (což samozřejmě může udělat), je potřeba změnit nastavení zařízení SDS.


1. Sestaví se tabulka (měřením - pro vhodný počet kroků přivedeného napětí na vstup se zapíše odpovídající RAW hodnota)

2. Regresně se sestaví převodní rovnice (výsledkem jsou hodnoty F0 až F6) - lze využít FULLC.exe aplikaci

3. Údaje F6 až F0 se zapíší do SDS (webové rozhraní) pro daný A/D vstup


Sestavení tabulky si musí provést uživatel sám, protože jen konkrétní uživatel má svou vlastní sestavu a jen takový uživatel může provést své vlastní měření.

Sestavení tabulky spočívá v postupném procházení všech možných hodnot veličiny na vstupu (např. přivedené napětí na A/D vstup) a zápisem odpovídající digitální (raw) hodnoty.

Jakmile je tabulka sestavena, lze použít nástroj (regrese v rámci FULLC.exe) a sestavit výslednou převodní rovnici.

raw = digitální hodnota z A/D

uživatelem poskytnutá kalibrace = údaje F6 až F0 pro daný vstup

výsledek = F6×(raw)^6 +F5×(raw)^5 +F4×(raw)^4 +F3×(raw)^3 +F2×(raw)^2 +F1×(raw)^1 +F0

Rovnice přímo popisuje to, co se uvnitř SDS dějě: SDS přečte digitální hodnotu z A/D (tj. "raw", od 0 do 4095). Tuto hodnotu dosadí do rovnice, a výsledek je údaj, který je reprezentován v jednotkách, které si uživatel zvolil (např. Volty).

Tento princip je univerzální, a používá se pro zcela všechny analogové vstupy (převod "raw" na hodnotu odporu, napětí, a jakékoliv jiné jednotky, podle připojeného čidla).


Datum provedení kalibrace

Kalibrační údaje na této stránce byly změřeny dne 28.května.2015 - na základním zapojení modulů SDS, s měřícími přístroji Fluke-185 s platným kalibračním listem.


Kalibrační tabulka SDS-BIG

AI1 až AI5 - napěťové vstupy SDS-BIG (HW rev1: dělič 91k/10k, OZ AD8630)

ZAPOJENÍ: vnější zdroj DC napětí připojen na svorky, GND zdroje a SDS propojeno

 napětí na vstupu      digitální hodnota (raw)
------------------------|------------------------------------------
  0.1V         |  12
  0.2V         |  25
  0.5V         |  62
 -----------------------|------------------------------------------
  0.8V         |  98
  1.0V         |  122
  1.5V         |  184
  2.0V         |  245
 -----------------------|------------------------------------------
  5.0V         |  614
  7.5V         |  921
 10.0V         |  1229
 12.5V         |  1536
 -----------------------|------------------------------------------
 15.0V         |  1843
 20.0V         |  2458
 30.0V         |  3688
 -----------------------|------------------------------------------

Převodní rovnice: 
 napětí = +1.66528718511675E-21*(raw^6) -1.25590844170449E-17*(raw^5) +2.65338197458429E-14*(raw^4) +1.07350797918577E-13*(raw^3) -5.03616294810546E-8*(raw^2) +0.00817533107719809*(raw^1) -0.00123199711497968

Konfigurace SDS-BIG (web-admin):
 F6 = +1.66528718511675E-21
 F5 = -1.25590844170449E-17
 F4 = +2.65338197458429E-14
 F3 = +1.07350797918577E-13
 F2 = -5.03616294810546E-8
 F1 = +0.00817533107719809
 F0 = -0.00123199711497968


Rin - vstupy měření odporu, SDS-BIG (HW rev1: napájení 5V/Rs=3k9, OZ AD8630)

ZAPOJENÍ: měření pasivního odporu (rezistor nebo podobný prvek, připojený přímo ke svorkám Rin)

 odpor připojený k Rin   digitální hodnota (raw)
------------------------|------------------------------------------
  10  ohm       |  16
  20  ohm       |  31
  30  ohm       |  47
  40  ohm       |  63
 -----------------------|------------------------------------------
  50  ohm       |  78
  60  ohm       |  93
  70  ohm       |  109
  80  ohm       |  124
 -----------------------|------------------------------------------
  90  ohm       |  139
  100 ohm       |  154
  500 ohm       |  702
  1000 ohm       |  1259
 -----------------------|------------------------------------------
  1200 ohm       |  1452
  1500 ohm       |  1715
  2000 ohm       |  2091
  2200 ohm       |  2224
 -----------------------|------------------------------------------
  2500 ohm       |  2409
  2800 ohm       |  2576
  3000 ohm       |  2686
  3200 ohm       |  2784
 -----------------------|------------------------------------------
  3500 ohm       |  2921
  3800 ohm       |  3047
  4000 ohm       |  3123
  4200 ohm       |  3198
 -----------------------|------------------------------------------
  4500 ohm       |  3304
  4800 ohm       |  3403
  5000 ohm       |  3465
  6000 ohm       |  3735
 -----------------------|------------------------------------------
  7000 ohm       |  3959
  7200 ohm       |  3999
  7500 ohm       |  4054
  7600 ohm       |  4072
 -----------------------|------------------------------------------
  7700 ohm       |  4094
 -----------------------|------------------------------------------

Převodní rovnice: 
 odpor = +1.99156825565969E-18*(raw^6) -1.65453709037569E-14*(raw^5) +6.33889089676753E-11*(raw^4) -8.86561288277864E-8*(raw^3) +0.000189215081774441*(raw^2) +0.604319636082622*(raw^1) +1.6360816319384

Konfigurace SDS-BIG (web-admin):
 F6 = +1.99156825565969E-18
 F5 = -1.65453709037569E-14
 F4 = +6.33889089676753E-11
 F3 = -8.86561288277864E-8
 F2 = +0.000189215081774441
 F1 = +0.604319636082622
 F0 = +1.6360816319384


Rin - vstupy měření odporu, SDS-BIG (HW rev1: napájení 5V/Rs=3k9, OZ AD8630)

ZAPOJENÍ: měření teploty pomocí čidla KTY81/220 (čidlo připojeno přímo na svorky Rin)

 teplota čidla KTY81/220   digitální hodnota (raw)
--------------------------|------------------------------------------
  -55 degC        |  1239
  -50 degC        |  1289
  -40 degC        |  1391
  -30 degC        |  1495
 -------------------------|------------------------------------------
  -20 degC        |  1603
  -10 degC        |  1709
   0 degC        |  1819
  10 degC        |  1928
 -------------------------|------------------------------------------
  20 degC        |  2037
  25 degC        |  2091
  30 degC        |  2145
  40 degC        |  2253
 -------------------------|------------------------------------------
  50 degC        |  2360
  60 degC        |  2464
  70 degC        |  2569
  80 degC        |  2671
 -------------------------|------------------------------------------
  90 degC        |  2776
  100 degC        |  2873
  110 degC        |  2967
  120 degC        |  3054
 -------------------------|------------------------------------------
  125 degC        |  3093
  130 degC        |  3127
  140 degC        |  3186
  150 degC        |  3228
 -------------------------|------------------------------------------
 
Převodní rovnice: 
 teplota = +2.2758719200737E-17*(raw^6) -2.87129645542293E-13*(raw^5) +1.48173817505793E-9*(raw^4) -3.99578657994844E-6*(raw^3) +0.0059284206691288*(raw^2) -4.48856739370058*(raw^1) +1269.95760077797

Konfigurace SDS-BIG (web-admin):
 F6 = +2.2758719200737E-17
 F5 = -2.87129645542293E-13
 F4 = +1.48173817505793E-9
 F3 = -3.99578657994844E-6
 F2 = +0.0059284206691288
 F1 = -4.48856739370058
 F0 = +1269.95760077797


Rin - vstupy měření odporu, SDS-BIG (HW rev1: napájení 5V/Rs=3k9, OZ AD8630)

ZAPOJENÍ: měření teploty pomocí čidla Pt1000-3850 (Sensit CZ) (čidlo dvoudrátově připojeno přímo na svorky Rin)

 teplota čidla Pt1000     digitální hodnota (raw)
--------------------------|------------------------------------------
  -50 degC        |  1054
  -40 degC        |  1097
  -30 degC        |  1138
  -20 degC        |  1180
 -------------------------|------------------------------------------
  -10 degC        |  1220
   0 degC        |  1259
  10 degC        |  1298
  20 degC        |  1337
 -------------------------|------------------------------------------
  30 degC        |  1374
  40 degC        |  1410
  50 degC        |  1446
  60 degC        |  1481
 -------------------------|------------------------------------------
  70 degC        |  1517
  80 degC        |  1552
  90 degC        |  1586
  100 degC        |  1619
 -------------------------|------------------------------------------
  110 degC        |  1650
  120 degC        |  1681
  130 degC        |  1712
  140 degC        |  1742
 -------------------------|------------------------------------------
  150 degC        |  1773
  160 degC        |  1803
  170 degC        |  1832
  180 degC        |  1861
 -------------------------|------------------------------------------
  190 degC        |  1890
  200 degC        |  1918
  210 degC        |  1945
  220 degC        |  1972
 -------------------------|------------------------------------------
  230 degC        |  1999
  240 degC        |  2025
 -------------------------|------------------------------------------

Převodní rovnice: 
 teplota = +2.839863726897E-16*(raw^6) -2.63272204406932E-12*(raw^5) +1.00609346932127E-8*(raw^4) -2.02599015819427E-5*(raw^3) +0.0227209889785627*(raw^2) -13.2424942150246*(raw^1) +3007.66669741273

Konfigurace SDS-BIG (web-admin):
 F6 = +2.839863726897E-16
 F5 = -2.63272204406932E-12
 F4 = +1.00609346932127E-8
 F3 = -2.02599015819427E-5
 F2 = +0.0227209889785627
 F1 = -13.2424942150246
 F0 = +3007.66669741273


Kalibrační tabulka SDS-MODUL-STSW

AI5 - je natvrdo připojen na GND, tj. měl by měrit "nulu" (přesněji, měří nulový offset A/D převodníku, takže toho lze s výhodou využít).

AI4 - k dispozici pouze od verze STSW "rev3" a dále. Avšak pozor! AI4 na STSW rev3 není přiveden přes OZ ale naopak je připojen přímo do A/D převodníku! Je tedy vaší povinností ošetřit AI4 na vaší základní desce (tj. oddělit operačním zesilovačem), narozdíl od AI1/2/3 (viz dále) které už na všech STSW oddělovací OZ chip mají. Dále také pozor na maximální napětí (max 3V3) na pinu AI4, při vyšším napětí hrozí okamžité zničení procesoru na modulu STSW.

AI1 až AI3 - napěťové vstupy SDS-MODUL-STSW (HW rev1/rev2/rev3: piny na DPS přímo na vstup OZ AD8630)

ZAPOJENÍ: vnější zdroj DC napětí připojen na svorky, GND zdroje a SDS propojeno
(pozor: STSW má rozsah svých vstupů 0V až 3V3, dělič napětí musí být externě doplněn)

 napětí na vstupu      digitální hodnota (raw)
------------------------|------------------------------------------
  0.004V        |  5
  0.025V        |  30
  0.050V        |  62
  0.075V        |  93
 -----------------------|------------------------------------------
  0.100V        |  122
  0.250V        |  310
  0.500V        |  619
  0.750V        |  929
 -----------------------|------------------------------------------
  1.000V        |  1240
  1.500V        |  1860
  2.000V        |  2481
  2.500V        |  3102
 -----------------------|------------------------------------------
  3.000V        |  3721
  3.100V        |  3845
  3.300V        |  4091
 -----------------------|------------------------------------------

Převodní rovnice: 
 napětí = -1.08384286558069E-23*(raw^6) +1.93417929722793E-19*(raw^5) -1.10586741518295E-15*(raw^4) +2.84087885652305E-12*(raw^3) -3.79685805502507E-9*(raw^2) +0.000808518272239551*(raw^1) +0.000284774618282913

Konfigurace SDS-STSW (web-admin):
 F6 = -1.08384286558069E-23
 F5 = +1.93417929722793E-19
 F4 = -1.10586741518295E-15
 F3 = +2.84087885652305E-12
 F2 = -3.79685805502507E-9
 F1 = +0.000808518272239551
 F0 = +0.000284774618282913


Rin - vstupy měření odporu, SDS-MODUL-STSW (HW rev1/rev2: EXTERNÍ napájení děličem 5k1/10k z 5V tak jak je to zapojeno v SDS-SMALL)

ZAPOJENÍ: měření teploty pomocí čidla KTY81/220 
(čidlo připojeno přes doplňkovou elektroniku (ta je mimo STSW) (viz SDS-SMALL) ke Rin vstupu STSW)

 teplota čidla KTY81/220   digitální hodnota (raw)
--------------------------|------------------------------------------
  -55 degC        |  930
  -50 degC        |  973
  -40 degC        |  1040
  -30 degC        |  1115
 -------------------------|------------------------------------------
  -20 degC        |  1192
  -10 degC        |  1268
   0 degC        |  1345
  10 degC        |  1423
 -------------------------|------------------------------------------
  20 degC        |  1499
  25 degC        |  1536
  30 degC        |  1575
  40 degC        |  1649
 -------------------------|------------------------------------------
  50 degC        |  1723
  60 degC        |  1795
  70 degC        |  1867
  80 degC        |  1937
 -------------------------|------------------------------------------
  90 degC        |  2008
  100 degC        |  2076
  110 degC        |  2136
  120 degC        |  2196
 -------------------------|------------------------------------------
  125 degC        |  2222
  130 degC        |  2244
  140 degC        |  2283
  150 degC        |  2311
 -------------------------|------------------------------------------
 
Převodní rovnice: 
 teplota = +2.27885754663632E-16*(raw^6) -2.1014833000447E-12*(raw^5) +7.94160033947268E-9*(raw^4) -1.57177773050729E-5*(raw^3) +0.0171621022288022*(raw^2) -9.66184072822216*(raw^1) +2103.47832320631

Konfigurace SDS-STSW (web-admin):
 F6 = +2.27885754663632E-16
 F5 = -2.1014833000447E-12
 F4 = +7.94160033947268E-9
 F3 = -1.57177773050729E-5
 F2 = +0.0171621022288022
 F1 = -9.66184072822216
 F0 = +2103.47832320631


Kalibrační tabulka SDS-SMALL

Protože SDS-SMALL je postaveno s využitím SDS-MODUL-STSW, má většinu kalibračních údajů stejných (rozdíl je pouze v AI1,AI2,AI3 vstupech pro měření vnějšího napětí - SMALL zde má zapojeny rezistorové děliče).


Upozornění

Vždy zapojte jak příslušný pin pro AD vstup (přivedení měřeného napětí), tak také GND na společný AD-GND pin ! Nespoléhejte se na to, že už eventuálně máte GND připojenou na napájecí svorky SDS. Protože SDS má nejprve zapojený plný usměrňovací můstek mezi napájecími svorkami a svým vnitřním GND.

Pokud nepřivedete GND zdroje měřeného signálu na GND svorku pro AD vstup, bude měření zatíženo chybou až několik Voltů, která se navíc neustále bude měnit (záleží na úbytku na napájecí části SDS).

Zřejmé je to na schématu uvedeném výše na této stránce.


Přesnost měření

Přesnost měření je ovlivněna:

1) rozptylem hodnot odporů jednotlivých rezistorů v každém vstupním děliči - byť v SDS jsou osazeny součástky s tolerancí 1%, i tak je zde určitý mezikanálový rozptyl pozorovatelný

2) chybou oddělovacích operačních zesilovačů - máte-li SDS osazeno chipy AD8630, pak je chyba zcela zanedbatelná (vůči všem ostatním, zde vyjmenovaným, chybám)

3) chybou vlastního A/D převodníku - neexistuje ideální A/D převodník, a dosaženého rozsahu 12bitů (0-4095) je dosáhnuto především matematickým algoritmem v SDS (oversampling, filtrování)

4) chybou zdroje měřeného signálu - např. z důvodů zemních smyček, vlastního šumu, nevhodné impedance

5) chybou danou nepřesností srovnávacího měřícího přístroje - pokud kalibrujete SDS pomocí nepřesného meřícího přístroje (bez platné a skutečně správné kalibrace), pak bude i SDS zkalibrováno špatně a bude měřit špatně


SDS není bráno jako vysoce přesný mnohamístný multimetr, ale i přesto dokáže dostatečně dobře a kvalitně digitálně reprezentovat měřenou analogovou hodnotu. Nejčastěji se všechny eventuální problémy dají řešit mimo SDS a dosáhnout požadované přesnosti, zejména je potřeba správně stanovit rozsahy měřeného napětí a eventuálně přizpůsobit zdroj měřeného napětí vůči SDS (např. doplňujícím zesilovačem, nebo často stačí jen úprava děliče v SDS). Je potřeba vždy si nakreslit úplně celé schema od A do Z, a z toho vycházet a řešit problémy.


konec