SDS MACRO: ST

Tato stránka platí pro SDS Druhé Produktové Řady (viz Seznam Všech SDS)


SDS MACRO ST

 • jednodeskový Ethernetový modul - Plug & Play
 • komunikace: nativně Ethernet 100 MBit/sec MDI/MDIX
 • webové rozhraní
 • programovatelnost

Toto SDS je aktuálně v prodeji.

Výrobek SDS-MACRO-ST je aktualizací výrobku SDS-MACRO-LM. To, na co jste zvyklí z výrobku SDS MACRO LM, naleznete i v SDS MACRO ST - navíc jsou zde však doplňující vstupy a výstupy.

SDS MACRO ST

Ethernetové PLC, především určené pro komfortní vícevstupový odečet energií (S0) a automatizaci.

Obecně používáno jako PLC. Také hojně využíváno v řízení malých FVE (vytěžování), k čemuž se hodí čtyři PWM výstupy (a např. MODBUS-TCP klient pro připojení k FVE měniči). Obsluha MQTT v rámci vašeho SDS-C programu umožňuje propojení např. do celkové domácí automatizace.


Vstupy a výstupy

 • Ethernet 100Mbit/s nativně, s podporu N-Way (MDI/MDI-X)
 • Napájení (vstup): libovolně buď 10Vdc - 40Vdc nebo 9Vac - 28Vac
 • Výstup DC napájení: svorky, výstup napětí za usměrňovačem
 • záložní baterie (pro paměť např. S0 počítadel a hodnot programu atd.)
 • Reléové silové výstupy (relé RM12, pro 230Vac): 4x přepínací kontakt a 2x spínací kontakt
 • PWM výstupy: 4x fet (max 60V, max 500mA) spínač na GND
 • BIN výstupy: 2x fet (max 60V, max 500mA) spínač na GND
 • OPTO S0 vstupy: 8x izolovaný bezpotenciálový vstup (s integrovaným omezením proudu) - POZOR zde je rozdíl v zapojení oproti MACRO-LM !
 • LOGIC S0 vstup: 1x (v RJ konektoru)
 • dvě nezávislé sběrnice One Wire: 1x konektor RJ a 1x svorky, obojí na 5V
 • RS485 master (A/B/GND): RFC2217 / SDS-C program (COM1)
 • CMOS USART: COM6 (pro sandwich modul, např. LoRA)
 • ANALOGové vstupy: 4x vstup měření napětí (vše společná GND)
 • sandwich deska s LCD grafickým displayem a dvěma tlačítky pro obsluhu


Další informace:

 • Plná programovatelnost jazykem SDS-C.
 • User WEB - možnost nahrání vlastního webového rozhraní.
 • Podpora MQTT (publish/subscribe).
 • M2M komunikace: HTTP, SNMP, SMTP, XML, CSV, TXT, UDP, PING
 • podpora IPv4 (SNTP, ICMP, DNS), uživatelské webové rozhraní


Orientační vnitřní zapojení

Sds macro ST rev1 block.png

Napájení je možno přivést jak střídavé (AC) nebo jako stejnosměrné (DC), na k tomu určené vstupní svorky. SDS si automaticky poradí s oběma typy napájení.

SDS vždy poskytuje výstup (svorky V+ / GND) stejnosměrného napájení, a to bez ohledu na typ vstupní napájení použitého pro napájení SDS. Tento výstup je vhodný např. pro přivedení napětí pro optické vstupy.

PWM výstupy spínají přes FET spínač na společnou svorku GND. Dbejte omezení použitých FET spínačů. Vždy musíte externě (mimo SDS) použít omezovací rezistor, protože SDS jej interně neobsahuje (z důvodu univerzality) - toto je např. potřeba provést pokud chcete spínat LED v SSR relé a pro podobné aplikace. To samé platí i pro výstupy PD0 a PD1.

Konektor "COM" je určen pro připojení sandwich desky, viz nabídka. Poskytuje +3V3 a GND, kde je ale omezení na maximální odebíraný proud (max 50mA), dále CMOS UART (COM6: 6R a 6T) a jeden obecný GPIO pin (TB) ovladatelný z SDS-C.

Maximální rozsah AD vstupů je určen osazeným rezistorovým děličem. Rozsah lze zmenšit a tím zvýšit přesnost, nebo zvětšit (pro případ potřeby měření vyšších stejnosměrných napětí). Změnu lze provést pro každý vstup samostatně, a to změnou osazení rezistoru v děliči (a změnou konfigurace ve webovém rozhraní SDS).

Pozor, všechny AD vstupy měří vůči společné svorce GND (která je propojena i na napájecí zdroj SDS a další výstupy).

Optické vstupy jsou každý osazeny interním omezovacím rezistorem (1300 ohmů) a dále ZD která určuje potřebný minimální náběhový proud (ochrana proti rušení např. indukcí do přívodních vodičů). V případě napájení optických vstupů napětím vyšším než cca 20V je potřeba připojit doplňkový sériový rezistor pro daný vstup, ať nedojde k překročení maximálního proudu LED.

Optické vstupy se typicky zapojují tak, že svorka O+ se připojí na napájecí napětí (např. svorka V+), eventuálně se zde vloží zmíněný doplňkový rezistor. Dále vývod O- se přivede na externí spínač, který bude daný vstup ovládat (např. S0 rozhraní elektroměru), a tento spínač bude spínat na 0V napájecího zdroje (např. svorka GND). Výhodou optických vstupů je galvanická izolace každého vstupu, takže pro každý vstup můžete mít jiný napájecí zdroj.


PD0, PD1

Svorka PD0 je spínána na svorku GND, je-li k tomu zadán příkaz (např. z programu SDS-C nebo uživatelem z webového rozhraní SDS, nebo přes SNMP write atd.).

Svorka PD1 je spínána na svorku GND, je-li k tomu zadán příkaz.

Pozor na omezení daná typem spínače uvnitř SDS (spínání jen DC napětí, pozor na omezení na maximální napětí a maximální proud).

Pozor, SDS obsahuje pouze spínač samotný, a neobsahuje prvky omezení spínaného proudu (to musíte zapojit externě sami - je to tak z důvodu plné univerzálnosti).


PWM

PWM výstupy jsou k dispozici jako dva + dva nezávislé výstupy (celkem čtyři).

První skupina, PWM1 a PWM2, má společné nastavení frekvence, a samostatné nastavení střídy.

Druhá skupina, PWM3 a PWM4, má společné nastavení frekvence, a samostatné nastavení střídy.

Všechny svorky PWMx spínají na svorku GND, v rytmu PWM signálu.

Spínání je možné i trvale odpojit, nebo trvale sepnout (tzn. všechny výstupy lze provozovat i jako běžný spínač bez PWM modulace).

Pozor, SDS obsahuje pouze spínače samotné, a neobsahuje prvky omezení spínaného proudu (to musíte zapojit externě sami - je to tak z důvodu plné univerzálnosti).


RS485

RS485 sběrnice je ze strany SDS řízena jako MASTER. Přístup ke sběrnici má jak SDS-C program, tak je možné použít funkci Virtual COM PORT (RFC2217).

RS485 sběrnice má osazený zakončovací rezistor 120R (R95, lze eventuálně vypájet), a SDS má v sobě i obvody klidového napájení linky (R92, R94).


COM port (COM6)

Na pinovém (dutinkovém) konektoru (6R = receive, 6T = transmit), spolu s GPIO-TOPB pinem (TB). Logické úrovně pro všechny tyto piny jsou CMOS 3V3.

Sem lze připojit jakýkoliv doplňující HW, v nabídce výrobce jsou např. moduly s LoRa modemem atd.

Přístup na COM6 má plnohodnotně program SDS-C.


Optické vstupy

K dispozici je osm nezávislých, opticky (galvanicky) oddělených vstupů. Každý tento vstup umí současně pracovat jako rozhraní pro S0 (odečet pulsů z elektroměru).

Každý optický vstup má interní omezovací rezistor, a dále také obvod pro aktivaci vstupu až od určitého minimálního proudu (zamezuje aktivaci rušením z indukovaného proudu při soubéhu se silovými vodiči).

Všechny vstupy jsou tzv. "dry", to znamená že pro jejich aktivaci musíte přivést napětí z venku.

Pro snadné zapojení má modul SDS i samostatný výstup stejnosměrného napájení (konektor "POWER OUTPUT", hned vedle vstupu napájení pro SDS), ten lze s výhodou použít pro napájení všech opticky izolovaných vstupů. Tento výstup je vždy stejnosměrný, i kdyby bylo SDS napájeno střídavým napětím.


Logic-S0

V malém RJ konektoru je k dispozici digitální vstup, použitelný i pro záznam impulsů. Pracovní úroveň je CMOS 3V3.


OneWire sběrnice

Dvě samostatné sběrnice rozhraní OneWire (1-Wire), určené k připojení různých teploměrných čipů, respektive také k připojení modulů SDS-T-RH (měření teploty a vlhkosti).

Každá sběrnice má provozní úroveň +5V, se samostatným napájením (+5V jištěno samovratnou pojistkou).


Další možnosti HW rozšíření

Pokud je potřeba, lze využít GPIO-TOPB jako další vstupní (respektive výstupní) bod (pozor na pracovní úroveň CMOS 3V3). To je často používáno např. pro aktivaci nebo reset připojených komunikačních modemů na přídavném modulu, zapojeném do konektoru COM.

Dále je možné využít vstupy (pouze vstupy) TL1 a TL2 (konektor "DISPLAY BOARD", úplně poslední dva piny), jako čistě binární vstupy (lze číst stav přes SDS-C). Původní určení je pro tlačítka na desce display. Pracovní úroveň je CMOS 3V3 (interní pull-up na desce SDS). Ideálně aktivujte tyto vstupy pomocí spojení na GND (log0).

Často lze s výhodou využít i AD vstupy, např. pro čtení pomalých binárních signálů pomocí SDS-C. Oblíbené je i vícenásobné využití jednoho AD vstupu, kdy je na něj přes různý externí rezistorový dělič přiváděno různé napětí, a to pak SDS-C vyhodnocuje (typické např. pro čtení více různých tlačítek nebo spínačů jedním AD vstupem).


Analogové vstupy

Rozsah je od 0V do MAX - kde MAX je určen osazeným rezistorovým děličem, případným externím sériovým rezistorem, a především maximálním možným napětím na výstupu celkového rezistorového děliče (zde to je max +3V3).

Všechny AD vstupy mají společnou referenční svorku - GND - která je i určitým způsobem propojena s napájecím vstupem SDS - !!! POZOR NA TO !!!


SDS-C mapování

Úplné detaily viz SDS-C:_sdsc_sysp

 • RELAY 1 = sys[196] + sys[231] + sys[266]
 • RELAY 2 = sys[197] + sys[232] + sys[267]
 • RELAY 3 = sys[198] + sys[233] + sys[268]
 • RELAY 4 = sys[199] + sys[234] + sys[269]
 • RELAY 5 = sys[200] + sys[235] + sys[270]
 • RELAY 6 = sys[201] + sys[236] + sys[271]
 • PD0, PD1, TOPB = sys[301] + sys[302]
 • PWM1 = sys[191] + sys[192] + sys[193]
 • PWM2 = sys[191] + sys[194] + sys[195]
 • PWM3 = sys[186] + sys[187] + sys[188]
 • PWM4 = sys[186] + sys[189] + sys[190]
 • RS485 = sys[48 .. 54]
 • OPTO1..8 = sys[151 .. 158]
 • AIN1..4 = sys[431 .. 450]
 • S0 tarif = sys[459]
 • S0 1..8 + LS0 = sys[460 .. 657] + sys[1792 .. 2047]
 • 1-WIRE (BUS A) = sys[310 .. 325] + sys[346 .. 347] + sys[350 .. 365] + sys[391 .. 406] + sys[800 .. 815] + sys[832 .. 847] + sys[864 .. 879] + sys[900 .. 915] + sys[940] + sys[950 .. 959]
 • 1-WIRE (BUS B) = sys[326 .. 341] + sys[348 .. 349] + sys[366 .. 381] + sys[407 .. 422] + sys[816 .. 831] + sys[848 .. 863] + sys[880 .. 895] + sys[916 .. 931] + sys[941] + sys[970 .. 979]
 • TL1, TL2 = sys[301], sys[671] + sys[672]
 • LCD framebuffer = sys[1024 .. 1551]

Samozřejmě je zde i řada dalších sys[] které mají podstatný význam v rámci tohoto výrobku, výše jsou uvedeny ty kritické sys[] pro fyzické rozhraní SDS MACRO ST.